Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව

හැදින්වීම

දැක්ම

“2020 වර්ෂය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව සහ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි යහ පැවැත්ම සහ චිරස්ථායී සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වටා දූෂණයෙන් තොර සමුද්‍රීය පරිසරයක් ඇති කිරීම”.

මෙහෙවර

“වර්තමාන සහ අනාගත පරම්පරා සඳහා සමුද්‍රීය පරිසරය චිරස්ථායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඵලදායී ලෙස විධිනියමයන් බලාත්මක කිරීම, අදාළ අන්තර්ජාතික ප්‍රතිඥා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පරදුදරන්නන් සහ වෙනත් සම්පත් සමායෝජනය කොට මෙහෙවරෙහි යෙදවීම මගින් ශ්‍රී ලංකා පරිසරයෙහි සමුද්‍රීය දූෂණය වැළැක්වීම, පාලනය සහ කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා, නිපුණතා, සංවිධානීය ව්‍යුහය සහ යටිතල රාමුවක් ඇති ආයතනයක් බවට පත්වීම.”

අධිකාරියේ වගකීම සහ කාර්යභාරයන්සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ පනතෙහි ප්‍රතිපාදන සහ එම පනත අනුව සම්පාදනය කරන රෙගුලාසි ඵලදායක ලෙස සහ කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ නීතිය යටතේ අනාගතයේ එවන් නීතියක් යටතේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ නැවි ආශ්‍රිත කාර්යයන්ගෙන් සහ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රය සම්බන්ධ කාර්යයන්ගෙන් දූෂණය වීම වැළැක්වීම, අවමකිරීම, පාලනය කිරීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා වූ යෝජනා ක්‍රමයක් සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවේ යෙදවීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ එවන් නීතියක් යටතේ අනාගතයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ නැව් ආශ්‍රිත යම් කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්කින් උද්ගත වන දූෂණය වැළැක්වීමේ, අවම කිරීමේ, පාලනය කිරීමේ හෝ කළමනාකරණය කිරීමේ කාර්යය සඳහා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු, නියෝජ්‍යායතන සහ රජයේ සහ පෞද්ගලික ආයතන සමග සහයෝගයෙන් පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
ශ්‍රී ලංකා ජල තීරයේ හෝ එවන් නීතියක් යටතේ අනාගතයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාපවල හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය කළමනාකරණය කිරීම, සුරක්ෂිත කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීම.
යම් තෙල් වර්ග, හානිකර ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් යම් දූෂක ද්‍රව්‍යයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් සහ යෝග්‍ය ප්‍රතිග්‍රහන පහසුකම් සැලසීම.
ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ස්ථීර කිරීම, පිළිගැනීම, එකඟ වීම හෝ අනුමත කිරීම සිදුකර ඇති හෝ එසේ කරනු ලැබිය හැකි සමුද්‍ර දූෂණය සම්බන්ධ සියළු ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් සහ අදාළ ප්‍රොටෝකෝල පිළිගැනීම නිර්දේශ කිරීම.
ජාතික තෙල් දූෂණ අහඹු සැලැස්මක් සකස් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
ඛනිජතෙල් හෝ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු ස්වාභාවික සම්පත් ගවේෂණය කිරීමේ හෝ එහි යෙදී සිටින කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, සේවා උපකොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ වෙනත් තැනැත්තන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය අධීක්ෂණය කිරීම, විධිමත් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම.
සමුද්‍රීය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ විවිධ ප්‍රජා කණ්ඩායම් අතර දැනුවත් බව ඇති කිරීම.
ඉහතින් වූ කාර්යයන් සියල්ල හෝ යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ වෙනත් සියළු දේ සිදු කිරීම.
යම් නැව් ආශ්‍රිත කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්තකින් උද්ගතවන යම් දූෂණයකින් ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය හෝ සමුද්‍ර කලාප නීතිය යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හෝ අනාගතයේ දී එබදු නීතියක් යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාප හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය ඵලදායී ලෙස සුරක්ෂිත කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම.
යම් නැව් ආශ්‍රිත කටයුත්තකින් හෝ වෙරළ ආශ්‍රිත සමුද්‍රයට සම්බන්ධ යම් කටයුත්තකින් උද්ගතවන යම් දූෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සහ විමසීම් සිදුතිරීම සහ නඩු පැවරීම.
දූෂණය වැළැක්වීමේ කාර්යය සඳහා, ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුළ සහ සමුද්‍ර කලාප නීතිය යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හෝ අනාගතයේ දී එබදු නීතියක් යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන වෙනත් යම් සමුද්‍ර කලාප හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර වෙරළ සහ වෙරළ කලාපය තුළ පවත්වාගෙන යන මුහුදු තෙල් ප්‍රවාහන කටයුතු හා බංකරින් මෙහෙයුම් සියල්ල අභිප්‍රේක්ෂණය (oversee) කිරීම.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2011 මාර්තු 07 වෙනි සදුදා, 05:20 )  

පුවත් සහ සිදුවීම්

MEPA, Samurdhi and Irrigation MOU සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වෙරළ රැකබලාගන්නන් පත්කිරීමේ වැඩ සටහන ඉතා සාර්ථක ... වැඩිදුරටත්
Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters, London on 25th October 2018, with the participation of Lea... වැඩිදුරටත්
4th National Symposium - 2018 4th National Symposium on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority was held on 20th October 2018 at BMICH ... වැඩිදුරටත්
Expert Dialogue Forum - 2018 Expert Dialogue Forum on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority(MEPA) was held on 19th October 2018 at BMIC... වැඩිදුරටත්
MEPA New Regional Building at Galle Marine Environment Protection Authority opens New Regional Building at Galle   ... වැඩිදුරටත්
International Coastal Cleanup Day 2018   International Coastal Cleanup Day and Marine Resources Conservation Week ----2018   ... වැඩිදුරටත්
Workshop and Training Drill in Puttalam District පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන සහිත කලපු පරිසරය හා සයුර තුළ හදිසි තෙල් හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය විසිරීමකදී ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබද රාජ්‍ය නිළ... වැඩිදුරටත්
World Oceans day, special three days workshop "ප්ලාස්ටික් මගින් සිදුවන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සහ පිවිතුරු සයුරක් සදහා විසදුම් දිරිමත් කිරීම" යන තේමාව යටතේ ජුනි මස 08වනදින සැමරීමට නියමිත ජ... වැඩිදුරටත්
Three days Workshop on Oil Spill Contingency Plan ශ්‍රී ලංකාව වටා මුහුදු තීරයේ සිදුවන ඕනෑම හදිසි තෙල් විසිරුමකට හෝ රසායනික දුව්‍ය විසිරුමකට මුහුණ දීම සදහා අප අධිකාරියේ ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරු පුහු... වැඩිදුරටත්
Deputy Minister of Environment Hon Ajith Mannapperuma visited at MEPA පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මැතිතුමා පසුගිය දින අප අධිකාරියට පැමිණ කළමනාකාරීත්වය සහ සේවක මඩුල්ල සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත ව... වැඩිදුරටත්
Concurrent to World Earth Day ජගත් මිහිකත දිනයට සමගාමීව අප අධිකාරිය, SLYCAN TRUSTසංවිධානය ,ගල්කිස්ස හෝටලය ඇතුළු තවත් ස්වෙච්ඡා සංවිධාන රැසකගේ දායකත්වයෙන් විශේෂ වෙරළ පිරිසි... වැඩිදුරටත්