Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව සේවාවන් ඉන්ධන සැපයුම් බලපත්‍ර

ඉන්ධන සැපයුම් බලපත්‍ර (Bunkering Permits)

නිර්වචන

අනුමත බන්කර් සැපයුම්කරු ශ්‍රී ලංකා ජල තීරුව තුළ යාත්‍රාවලට තෙල් සැපයීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද ඉන්ධන සැපයුම් සමාගමක්
ඉන්ධන තෙල් සැපයුම් (bunkering) සමුද්‍රීය පරිසරය තුළ තෙල්, තෙල් ඉන්ධන හෝ අන්‍ය තෙල් මිශ්‍රණයක් මාරු කිරීම.
ඉන්ධන සැපයුම් මෙහෙයුම් එක් යාත්‍රාවක සිට අනෙක් යාත්‍රාවට, ගොඩබිම වාහනයකට හෝ වෙනයම් ස්ථානයකට තෙල් සැපයීම ආශ්‍රිත ඕනෑම මෙහෙයුමක්.
තෙල් ප්‍රතිග්‍රහන යාත්‍රාව (Bunkering Receiving Vessel) MAR POL 73/78 සම්මුතියේ ඇමුණුම් අංක 1 අනුව ආවරණය වන තෙල් (bunker) හෝ වෙනත් තෙල් ලබන නැවක්.
ඉන්ධන සැපයුම් (Supply) යාත්‍රාව ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවට තෙල් සපයන යාත්‍රාව.
ඉන්ධන සැපයීමේ මෙහෙයුම ගැන වගකියන තැනැත්තා අයිතිකරු / ක්‍රියාකරු විසින් අධීක්ෂණය සඳහා බලය පවරන ලද තැනැත්තා
නැව (Ship) 2008 වර්ෂයේ අංක 35 දරන සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීමේ පනතෙහි නිර්වචනය කර ඇති පරිදි.


ශ්‍රී ලංකා ජල තීරය තුලදී නැව්වලින් තෙල් හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මගින් සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය.

හඳුන්වාදීම

සමුද්‍රීය පරිසරය දූෂණයෙන් තොරව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති රෙගුලාසි සහ අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව, ඉන්ධන සැපයීමේ මෙහෙයුම්, ආරක්ෂා සහිතව, ඉහිරීමකින් හා කාන්දුවකින් තොරව ඉටු කිරීම අරමුණු කොට ගෙන, මෙම මාර්ගෝපදේශ සකසා ඇත. ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍ර තීරුව තුළ නැව් මගින් සිදුවන දුෂණය වැලැක්වීම සදහාවු ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (MAR POL)73/78 ඇමුණුම් අංක 1 හි දක්වා ඇති කරුණුවලට යටත්ව සිදුවන ඉන්ධන සැපයීම සහ නැවකින් නැවකට තෙල් මාරු කිරීම මෙම මාර්ගෝපදේශ සපුරා ආවරණය කර යි.

නැව්වලට හා නැව්වලින් ද, ගොඩබිම ක්‍රියාකරන වාහන සහ ස්ථාපනයන්ගෙන් ද, සිදුවන තෙල් මාරුව මෙම මාර්ගෝපදේශයන්ගේ විෂය පථයට අයිති නැත. එසේ වුව ද, මාරු කරන ප්‍රමාණය ගැන සලකා බැලීමකින් තොරව, ශ්‍රී ලංකා ජල තීරුවෙහි නැව් අතර පමණක් සිදුවන ඉන්ධන සැපයීම මෙම මාර්ගෝපදේශවල විෂය පථයට අයත් වේ.

ඉන්ධන සම්පාදනය සඳහා (Bunker supplies) අනුමැතිය ලබා දීම

සාමාන්‍ය අවශ්‍යතා

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් වලංගු සහතිකයක් ලබාගත් අය පමණක් ශ්‍රී ලංකා ජල තීරුව තුළ යාත්‍රාවලට ඉන්ධන සැපයුම කළ යුතු ය.

ශ්‍රී ලංකා ජල තීරුව තුළ ඉන්ධන සැපයීම සිදු කිරීමට කැමති කවර සමාගමක් වුව ද අවශ්‍ය බලපත්‍රය සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියෙන් ලබාගත යුතු වේ.

සමාලෝචනය, අවශ්‍ය අනුමැතිය සහ බලපත්‍රය ලබාගැනීමට, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට පහත සඳහන් ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
දුෂණය ඇතිවීමේ හැකියාව ආවරණය කරන රක්ෂණ සහතිකයක පිටපතක්. පිරිසිදු කිරීම සහ එහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් සිදුවන හානිය ද ආවරණය කළ යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන ක්‍රියාවලිය දක්වන අත්පොත.
හදිසියකදී දන්වන ප්‍රතිචාරය දක්වන අත්පොත.
වාණිජ නාවික අංශය මගින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික හෝ ආරම්භක ව්‍යාපාර බලපත්‍රයෙහි පිටපතක්.

සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය, උපකරණ සඳහා ප්‍රමිති, පීඩන පරීක්ෂණ සහතික, අහඹුවක දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය, තෙල් මාරු ක්‍රියාවලිය සහ ආරක්ෂා රහිත ක්‍රියා, ආරක්ෂා රහිත තත්ත්වයන් සහ දූෂණ අවදානම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන වෙනත් සාධක ඇතුළත් කරන ලද ඉන්ධන සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අත් පොත ඉහත දැක්වූ තුන්වන ලේඛනය වේ.

හදිසියක දී ප්‍රතිචාරය දක්වන ආකාරය පිළිබඳ අත්පොතෙහි අවම වශයෙන් පහත සඳහන් අවශ්‍යතා ඇතුළත් වනු ඇත.
පරිහරණය කරන තෙල් වර්ග ලැයිස්තුවක්.
සියළු වෑල්ව, පොම්ප, පාලන උපක්‍රම, විවර, පොම්පය සහ පිටාරය හදිසියේ නැවතීමට යොදන උපක්‍රම යන සියළු දේ තිබෙන ස්ථාන පැහැදිලිව ලකුණු කළ යාත්‍රාවේ තෙල් මාරු පයිප්ප පැහැදිලිව දක්වන රේඛා සිතියමක්.
ඉහිරුම හැසිරවීමට යොදාගන්නා පිළිවෙත.
කාර්යභාරය සහ වගකීම් සමග අවශ්‍ය අවම සේවක පිරිස (සේවක පිරිසට සේවය ගැන හුරුවක් තිබිය යුතු ය)
හදිසියක දී නතර කරන ක්‍රියාවලිය.
සාමාන්‍ය සහ හදිසි සංනිවේදන ක්‍රියාවලිව.
සිදුවීම් වාර්තා කරන ක්‍රියාවලිය.
කළමනාකරණ නියෝජිතයන් ඇමතිය හැකි විස්තර.
යාත්‍රාව ගැන තොරතුරු ද, ව්‍යවස්ථාමය සහතිකවල පිටපත් ද, ඇතුළුව බන්කර් යාත්‍රාව පිළිබඳ තොරතුරු.
ඉහත සඳහන් ලේඛන සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සෑහීමට පත්වන පරිදි ඉදිරිපත් කළ විට බන්කර් සපයන්නාට මූලික අනුමැතිය පිළිබඳ දැන්වීම නිකුත් කරනු ඇත.
අවසන් වශයෙන් අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

මූලික අනුමැතිය දැන්වීමෙන් අනතුරුව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරියෙක් හෝ එම අධිකාරිය විසින් නම් කොට බලය පවරන ලද අධීක්ෂකයකුට ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව (Bunker supply vessel) පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය. වාණිජ නාවික අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුදැනුම ඇතිව, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය නම් කළ ස්ථානයක දී ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව පරීක්ෂාව සඳහා සූදානම් බව, ඒ සඳහා යෝජිත දිනට දින 07 කට කලින්, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ය. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් ඉන්ධන සැපයුම් යාත්‍රාව (Bunker supply vessel) පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව, දින 14 ක් ඇතුළත, බලපත්‍රයක් මගින් අවසන් අනුමැතිය දෙනු ඇත.

අවශ්‍ය ලියවිලි සහ විධිමත් ලෙස පුරවන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රයක් සමග අළුත් කිරීම සඳහා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සෑම ඉන්ධන සැපයුම්කරුවකුම තම බලපත්‍ර වාර්ෂිකව අළුත් කර ගත යුතු ය. අළුත් කිරීම සඳහා පූර්ව සුදුසුකමක් ලෙස, ඉන්ධන සපයන යාත්‍රා අනිවාර්ය වශයෙන් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් නිතිපතා වාර්ෂික සමීක්ෂණයකයකට භාජන කරනු ඇත.

පුහුණු අවශ්‍යතා

ඉන්ධන සැපයුම ආරක්ෂිත ලෙස සිදු කිරීමට ඉන්ධන සැපයීමේ යෙදී සිටින සේවක පිරිස සහ නිලධාරීන් ප්‍රමාණවත් ලෙස පුහුණු කර ඇති බව ඉන්ධන සැපයුම් යාත්‍රාවේ කපිතාන්වරයා සහතික කළ යුතු ය. අවශ්‍ය විටක දී පුහුණු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙස සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරියා ඉල්ලීමක් කළහොත් එම වාර්තා අනිවාර්යයෙන් ම ඔහුට ලබා දිය යුතු ය.

ඉන්ධන සැපයුම දැනුම් දීම (Bunker notification)

සෑම මසකම 15 වන දිනට පෙර, ඉකුත් මස තුළ ඉටු කළ ඉන්ධන සැපයුම් පිළිබද විස්තර ඉන්ධන සැපයුම් යාත්‍රාව විසින් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට සැපයිය යුතු ය.

ඇමුණුම් අංක 01 හි දැක්වෙන ඉන්ධන සැපයුම් දැන්වීම (Bunker notification) යැවිය යුතු ඊ මේල් ලිපි යොමුව මෙසේ ය. infor@ මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ . මෙම ලිපි යොමුව ස්පෑම්බොට්ස් (Spambots) වලින් ආරක්ෂා කිරීමට පිළිවෙත් ‍යොදා ඇත. එය කියවීමට ජාවා අක්ෂර මාලාව අවශ්‍ය වේ. ෆැක්ස්: 0112687520

ඉන්ධන බෙදීම පිළිබද වගකීම

ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවක ඉන්ධන ලැබීම බාරවන තැනැත්තා, ඉන්ධන ලබන මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමට පෙර, පොම්ප කිරීමට අණ කිරීමට හෝ එය නැවැත්වීමට බලය පවරන ලද වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් පත් කළ යුතු ය.

ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවෙහි සිටින, ඉන්ධන සපයන මෙහෙයුම භාර තැනැත්තා සහ ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවෙහි කපිතාන්වරයා, තම වගකීමට අදාළ වපසරිය තුළ, සපයන තෙල් ජලයට හෝ වෙරළට මුදාහැරීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය ආරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කළ යුතු අතර එම ඉන්ධන සපයන කාලය තුළ රත් වැඩ කිසිවක් නැව් තට්ටුව මත හෝ යාත්‍රාව වටා සිදු නොවන බවට වගබලා ගත යුතු ය.

ඉන්ධන පොම්ප කරන වේගය සහ පයිප්පවල පීඩනය එකඟ වූ පරිදි පවතින බවට ඉන්ධන සපයන යාත්‍රා සේවක පිරිස වග බලා ගත යුතු අතර ඔව්හු ඉන්ධන සැපයීම ආරක්ෂා සහිතව සිදුවන බව අධීක්ෂණය කිරීමට සහ ඉන්ධන සපයන මුළු කාලය තුළ හදිසියකට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තෙල් සපයන සම්බන්ධය‍ට ආසන්නව සේවයෙහි යෙදිය යුතු ය.

තෙල් පොම්ප කරන වේගය සහ පොම්පවල පීඩනය එකඟ වූ පරිදි පවත්වා ගැනීම ද, ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවට ප්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් නැතිව ඉන්ධන ගලා ඒම සීමා වන අයුරින් කිසිදු වෑල්වයක් නොවැසීමට ඉන්ධන ලබන මෙහෙයුම බාර යාත්‍රා ඉංජිනේරුවන් වග බලා ගන්නා බව ද, ආරක්ෂිත ව ඉන්ධන සපයන අතර ම හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දිය හැකි ලෙස ඉන්ධන සපයන කාල සීමාව තුළ අධීක්ෂණය සිදු කිරීමට යාත්‍රා සේවක පිරිස ඉන්ධන සපයන සම්බන්ධතාව අසල සේවන කරන බව ද, ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවේ කපිතාන්/ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සහතික කළ යුතු ය.

ආරක්ෂිතභාවය සහතික කරන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවේ සහ ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවේ කපිතාන්වරු "බන්කර් යෝග්‍ය පිරික්සුම් ලැයිස්තු" සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.

තෙල් ඉහිරීම, කාන්දුව‍ හෝ වෙනයම් ආරක්ෂා රහිත ක්‍රියාවක් හෝ ආරක්ෂා රහිත තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවෙන් ලැබෙනු ඇත. ආදර්ශ පිරික්සුම් ලැයිස්තු ඇමුණුම් අංක 02 හි ඇත. බන්කර් පිරික්සුම් ලැයිස්තු සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් ඉන්ධන සැපයෙන මෙහෙයුම සිදුවන ස්ථානයේ දී පිරික්සනු ඇත.

ඉන්ධන සැපයීමට අදාළ පූර්වාරක්ෂාව

General

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියෙහි අවශ්‍යතා සහ අදාළ අන්තර්ජාතික අවශ්‍යතා අනුව ඉන්ධන සැපයීමේ මෙහෙයුම් ප්‍රවේසමෙන් සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවේ කපිතාන්වරයා ඉහත 3 වන ඡේදයේ සඳහන් ක්‍රියාදාමය ඇතුළු ඉන්ධන සපයන ක්‍රියාදාමයට අයත් ඉහත සඳහන් කොන්දේසි සියල්ල සපුරා ඇති බවට සහතික කළ යුතු ය.

ඉන්ධන මාරු කරන මෙහෙයුම  පවත්නා සම්පූර්ණ කාලය තුළ දෘශ්‍ය සෝදිසිය නොකඩවා පවතින බව ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවේ කපිතාන්වරයා සහතික කළ යුතු ය.

ඉන්ධන ලබන සහ සපයන යාත්‍රාවල කපිතාන්වරු සියළු දිය කවුළු (Scuppers) වසා තබන බවටත් හදිසි ඉහිරුමක දී භාවිතයට ප්‍රමාණවත් අවශෝෂක ද්‍රව්‍ය තිබෙන බවටත් වග බලා ගත යුතු ය.

ඉන්ධන සපයන සම්පූර්ණ කාලය තුළ මෙම දැන්වීමෙහි සඳහන් සියළු අවශ්‍යතා සපුරාලිය නොහැකි නම්, ඉන්ධන සැපයුම් ක්‍රියාවලිය වහාම නතර කළ යුතු ය.

පිළිගත් සම්මත පිරිවිතරයන්ට සොඬ නළය (hose) අනුකූල විය යුතු ය. එසේත් නැත්නම් එම පිරිවිතරයන් පිළිගත් සොඬ නළ නිෂ්පාදකයන් විසින් ස්ථීර කළ යුතු ය. සොඬ නළය භාවිතා කරන සේවා සහ මෙහෙයුම් තත්ත්වයන්ට යෝග්‍ය වර්ගයට හා මාදිලියට අයත් විය යුතු ය.

හය මාසයකට වැඩි නොවන කාල පරාසයන් තුළ සොඬ නළය ද්‍රව විද්‍යාත්මක පීඩන පරීක්ෂණයනට නිති පතා භාජන කළ යුතු ය. සෑම සොඬ නළයක ම සේවා ඉතිහාසය ගැන වාර්තාවක් තබා ගත යුතු ය.

ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාව විසින් ගත යුතු පූර්වාරක්ෂණ පියවර
යාත්‍රා හිමිකරු එය පැවරෑ සමාගමට අදාළ B.P. සටහනෙහි දැක්වෙන නියමයන්ට වැඩිමනත් වශයෙන් ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවෙහි කපිතාන්වරයා පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරා ලිය යුතු ය.
දිය කවුළු (Scuppers) හොඳින් වසා තිබිය යුතු ය.
යාත්‍රාව සුරක්ෂිතව නැංගුරම් ලා හෝ බැඳ තබා තිබිය යුතු ය.
භාවිතා නොකරන ඉන්ධන සැපයුම් නළ ස්ථීර ලෙස වසා තැබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සැපයුම් නළ පීඩනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට භාජන කළ යුතු අතර ඒවා ස්ටෙන්සිල් (Stencil) කළ යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන සොඬ නළවලට ප්‍රමාණවත් බුරුලක් තිබිය යුතු අතර ඒවාට ප්‍රමාණවත් ආධාරක තිබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන සොඬ නළ ඉතා හොඳින් සම්බන්ධ කළ හැකි විය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන සොඬ නළ සබඳතාවල දාරවල සියළුම බොල්ට් (bolt) සිදුරු සඳහා හොඳින් තද කළ හැකි බෝල්ට් (bolt) තිබිය යුතු ය. සියළුම බෝල්ට් (bolt) සම්මත ප්‍රමාණය අනුව නිපදවා තිබිය යුතු ය.
බන්කර් දාර අන්තර්ජාතික මාර්ගෝපදේශ පරිදි අනුමත වර්ගයන්ට අයත් විය යුතු ය.
බන්කර සොඬ නළ සබඳතාව යට ප්‍රමාණවත් විශාලත්වයෙන් යුත් පිටාර බඳුනක් තිබිය යුතු ය.
නැව් බඩු පරිහරණය සහ වෙනත් පවත්නා මෙහෙයුම් බන්කර් ක්‍රියාකාරකම් වෙත අහිතකර ලෙස බලපාන්නේ නැති අතර, අනෙක් අතට බන්කර් ක්‍රියාකාරකම්වලින් නැව් බඩු පරිහරණයට සහ වෙනත් මෙහෙයුම්වලට බාධාවක් නොවිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව සහ ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාව අතර එකඟතාවයට පත් සංනිවේදන පද්ධතියක් තිබිය යුතු ය.
බන්කර් තෙල් ලබන, මාරු කරන සහ පොම්ප කරන අවස්ථාවල දී අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් සංඥා පද්ධතියක් හොඳින් පෙනෙන අයුරින් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ය. දිවා කාලයේ දී ‘B’ සංකේතය සහිත ධජය එසවිය යුතු අතර, නැවෙහි කුඹ ගස හෝ උසින් ම පිහිටි ස්ථානයෙහි රතුපාට නිවෙන දැල්වෙන, හතරවටා දි‍ස්වන එලියක් ඉතා හොඳින් පෙනෙන ලෙස ප්‍රදර්ශනය විය යුතු ය.
ඉන්ධන තෙල් සපයන ස්ථානයෙහි නැව්වල තෙල් දූෂණ හදිසි සැලසුම් (SOPEP) කට්ටලය තැබිය යුතු ය.
පීඩන මාපක යන්ත්‍රය ක්‍රමාංකණය (calibrate) කොට, හොඳින් ක්‍රියා කරන තත්ත්වයෙහි ඉන්ධන සපයන ස්ථානයේ තැබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන අවස්ථාවේ දී එම ඉන්ධන සපයන ස්ථානයේ සේවක පිරිස රැඳී සිටිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන සැලැස්ම ඉන්ධන සැපයුම ආරම්භ කිරීමට පැය 02 කට කලින්වත් සකස් කොට ඉන්ධන සැපයුමෙහි නියුතු කාණ්ඩය සමග සාකච්ඡා කළ යුතු ය. බන්කර් ටැංකිවල ප්‍රමාණවත් ඉඩ තිබෙන බව කපිතාන්වරයා සහතික කළ යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන ස්ථානයට නුදුරින් යාත්‍රාවේ ඉන්ධන සපයන ක්‍රියාවලිය ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ය.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති විශේෂ උපදෙස් වෙතොත් ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව විසින් අනුගමනය කළ යුතු පූර්වාරක්ෂණ පිළිවෙත්
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවේ කපිතාන්වරයා පහත සඳහන් දෑ ඉටුවී ඇති බවට සෑහීමට පත්වන තුරු ඉන්ධන සැපයීම ආරම්භ නොකළ යුතු ය.
දිය කවුළු තදින් වසා තිබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව ඉතා හොඳින් බැඳ තබා තිබිය යුතු ය.
බන්කර් සොඬ නළ හොඳින් නඩත්තු කොට හොඳ තත්ත්වයේ තිබිය යුතු ය.
බන්කර් සොඬ නළ ප්‍රමාණවත් ලෙස බුරුල්ව තිබිය යුතු ය.
අන්තර්ජාතික ගුරෑපදේශ අනුව, බන්කර් දාර (bunker flanges) අනුමත වර්ගයට අයත් විය යුතු ය.
බන්කර් සබඳතාවය හොඳින් සවි වී (sealed) තිබිය යුතු ය.
බන්කර් සොඬ නළය සම්බන්ධ කරන දාරවල ඇති සෑම බෝල්ට් සිදුරකම හොඳින් තද කළ බෝල්ට් ඇණයක් තිබිය යුතු ය.
බන්කර් නළවල පීඩනය පරීක්ෂා කර හැඩ අච්චුවකට පත් කළ යුතු ය. (stenciled)
ටැංකියට හා පොම්පයට සම්බන්ධ වන පයිප්ප සහ වෑල්ව් නිවැරදි ව සවි කර තිබිය යුතු ය. ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව සමග කලින් එකඟ වූ සංනිවේදන පද්ධතියක් ස්ථාපිත වී තිබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන ස්ථානවලට ආසන්නව ගිනි නිවන උපකරණ වැනි ගිනි නිවීමට අවශ්‍ය දෑ ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් තිබිය යුතු ය.
සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය නිකුත් කොට ඇති විශේෂ උපදෙස් වෙතොත් ඒවා පිළිපැදිය යුතු ය.
ඉන්ධන සැපයුම් මෙහෙයුමට පෙර අනුගමනය කළ යුතු පූර්වාරක්ෂණ විධි ක්‍රම
ඉන්ධන සැපයුම ආරම්භ කිරීමට පෙර, පොම්ප කිරීමේ වේගය කොපමණ ද යන්න ගැන ඉන්ධන සපයන්නා සහ ඉන්ධන ලබන්නා අතර එකඟත්වයක් තිබිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන හා ඉන්ධන ලබන යාත්‍රා දෙක අතර ආරක්ෂිත සංනිවේදන ක්‍රියාදාමයක් ඇතිකර ගත යුතු ය. අතෙහි රඳවන රේඩියෝ යන්ත්‍ර භාවිතා කරන කල්හී ඒවා නිසගයෙන් ම (intrinsically) ආරක්ෂිත විය යුතු ය.
ඉන්ධන සැපයුම අවසන් කොට ඉන්ධන සපයන සොඬ නළය විසන්ධි කරන තුරු සංනිවේදනය පවත්වා ගත යුතු ය.
යෝග්‍ය පරිදි ඉන්ධන සැපයුම් පිරික්සුම් ලැයිස්තුව පුරවා එහි සඳහන් කොන්දේසි නියමානුකූලව පිළිපැදිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන අවස්ථාවෙහි අනුගමනය කළ යුතු විශේෂ ප්‍රවේසම් විධික්‍රම
සොඬ නළවල කාන්දුවීම් ඇත්දැයි අඛණ්ඩව පරීක්ෂා කළ යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන සම්පූර්ණ කාලය තුළ ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවෙහි සහ ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවෙහි වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් / නැවේ සේවක පිරිස අතුරෙන් කෙනෙක්, එම ඉන්ධන සපයන ස්ථානයෙහි සිටිය යුතු ය. පිටාරයක් හෝ වෙනයම් හේතුවක් නිසා පොම්ප කිරීම වහාම නැවැත් වීමට අණ දීම අවශ්‍ය වුවහොත් කළ හැකි ස්ථානයක ඔහු රැඳී සිටිය යුතු ය.
ටැංකිවල තෙල් මට්ටම ප්‍රවේසමෙන් පිරික්සිය යුතු ය. ටැංකි පිරවීමේ දී ඉතාමත් ම සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතු ය.
ඉන්ධන සැපයීමේ මෙහෙයුම් අවසන් වූ පසු අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රවේසම් විධික්‍රම

සොඬ නළ සුළං යවා හිස් කිරීමට පෙර, එසේ හිස් කරන තෙල් පිරවීමට අවශ්‍ය ඉඩ, පුරවන ටැංකියෙහි ඇති බව වග කියන නිලධාරී විසින් සහතික කර ගත යුතු ය.

ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවෙහි සොඬ නළය තෙල් ඉහිරී යන අයුරින් විසංධි නොකළ යුතු ය. ධාරිතාව හොඳින් ලකුණු කරන ලද සිදුරුවලට ඇබ යෙදූ වෑහෙන බන්දේසි උපයෝගී කර ගත යුතු ය. සොඬ නළය ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවට ගෙන ඒමට පෙර හොඳින් වැසිය යුතු ය. වැසූ දාර නැවත සවි කිරීමේ දී නව ගෑස්කට් සහ බෝල්ට් ඇණ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව යොදා ගත යුතු ය.

තෙල් ඉහිරුමකට දැක්විය යුතු ප්‍රතිචාර සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ

නැව්වල තෙල් දූෂණ හදිසි සැලසුම් (Shipboard Oil Pollution Emergency Plans)වලට අනුකූලව තෙල් ඉහිරුමකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අවශ්‍ය උපකරණ සෑම ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවකම තිබිය යුතු ය. එ‍සේ තිබිය යුතු ද්‍රව්‍ය අතර සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනුමත කළ සියළු වර්ගවල විසුරුම්කාරක අවශ්‍ය ප්‍රමාණ ද, නැවත පාවිච්චි කළ හැකි උසස් ගණයේ විශේෂ අව‍ශෝෂක ද්‍රව්‍ය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ද, පාවිච්චියෙන් පසු බැහැර කළ හැකි අවශෝෂක සහ පිරිසිදු කරන ද්‍රව්‍ය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ද තිබිය යුතු ය.
ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාව ඉදිරිපස සහ පිටුපස විසුරුම වළක්වන කොටු කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය දිගෙන් යුත් පාවෙන ඇවිරුම් (booms) ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව සතු විය යුතු ය.

තෙල් ඉහිරුම සිදුවන හදිසි අවස්ථාවක දී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග

තෙල් ඉහිරුම සිදුවන හදිසි අවස්ථාවක දී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග තෙල් ඉහිරුමක් සිදුවන විට පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග වහාම අනුගමනය කළ යුතු ය.
පොම්ප කිරීම නැවැත්විය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාවෙහි සහ ඉන්ධන ලබන යාත්‍රාවෙහි ඇති වෑල්වයන් වහාම වසා දැමිය යුතු ය.
ඉන්ධන සපයන යාත්‍රාව බාර තැනැත්තා විසින් මෙම තත්ත්වය සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට සහ වරාය සීමාව තුළ මෙය සිදු වී නම් වරාය භාරකරුට (harbor master) / ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට දැන්විය යුතු ය.
වාර්තා කිරීමේ දී පහත සඳහන් තොරතුරු දැන්විය යුතු ය.
ඉහිරීම සිදු වූ ස්ථානය සහ වේලාව.
ඉන්ධන ලබන නැවෙහි නම.
සිදුවීමෙහි ස්වභාවය.
වතුරට හෝ නැව් නවත්වා ඇති පෙදෙසට ඉහිරී ඇති තෙල් ප්‍රමාණය සහ වර්ගය.
අනතුරට භාජනය විය හැකි සම්පත්.
සබඳතා ඇති කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු.
සිදුවීම සිදු වූ ස්ථානයේ සම්බන්ධ විය හැකි තැනැත්තා.
ඉහිරීම සිදුවීමට හේතු වූ කරුණු.
ඉහිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ අනුගමනය කළ යුතු යයි සිතන ක්‍රියාමාර්ග.

තෙල් ඉහිරුම් අහඹු සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න. නැව් තට්ටුවෙහි හෝ නැංගුරම් පළෙහි (berth) ඉහිරී ඇති තෙල් ගැන වහාම ක්‍රියා කළ යුතු අතර, එම පිරිසිදු කිරීමට සියළු සම්පත් යොදා ගත යුතු ය.

පිරිසිදු කිරීමේ දී එකතු කරන අපද්‍රව්‍ය සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනුමත කර ඇති පරිදි බැහැර කළ යුතු ය.

බන්කර් මෙහෙයුම් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය මගින් පසුවිපරමට භාජන කිරීම

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ අභිමතය පරිදි, එම අධිකාරියේ නිලධාරීන් හෝ එම අධිකාරිය විසින් නම් කරන ලද තැනැත්තෙක් සියළු බන්කර් මෙහෙයුම් අහඹු ලෙස නිති පතා පසු විපරමට භාජන කරනු ඇත.

කවර විටක දී හෝ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටියහොත්, බන්කර් මෙහෙයුම් පිළිබඳ අවශ්‍ය ප්‍රලේඛනයන් සහ පරීක්ෂා කිරීම, විමර්ශනය, නඩත්තුව සහ මෙහෙයුම පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළු අනුමත කිරීමේ බලපත්‍ර ආදී සියළු දේ සෑම බන්කර් සැපයුම්කරුවකු විසින් ම සපයා දිය යුතු ය.

1.2 ඡේදයෙහි සඳහන් ලේඛන සමූද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත්, සියළු බන්කර් මෙහෙයුම් වහාම නවත්වන අතර නැවත එම කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි වන්නේ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනුමත කළහොත් පමණි.

අධිකාරියෙහි යම් නියෝජිතයෙකු පැමිණ සිටිය ද, බන්කර් මෙහෙයුම හසුරුවන නිලධාරීන් ට කිසිසේත් ම වගකීමෙන් නිදහස් විය නොහැක්කේ ය.

ඉහත දැක් වූ ඉන්ධන සැපයුම් අවශ්‍යතා ඉටු නොකළහොත්, යෝග්‍ය වූ දඬුවමක් පැනවීමට අධිකාරියට බලය ඇත.

පරිශිෂ්ටය

පරිශිෂ්ටය 1: බන්කර් දැන්වීම් ආකෘතිය

පරිශිෂ්ටය 2: නැවකින් නැවකට ඉන්ධන සැපයීම සඳහා ආරක්ෂක පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ඉන්ධන සැපයීමේ මෙහෙයුම ගැන වගකියන තැනැත්තා
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2019 අප්‍රේල් 08 වෙනි සදුදා, 07:40 )  

පුවත් සහ සිදුවීම්

MEPA, Samurdhi and Irrigation MOU සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වෙරළ රැකබලාගන්නන් පත්කිරීමේ වැඩ සටහන ඉතා සාර්ථක ... වැඩිදුරටත්
Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters, London on 25th October 2018, with the participation of Lea... වැඩිදුරටත්
4th National Symposium - 2018 4th National Symposium on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority was held on 20th October 2018 at BMICH ... වැඩිදුරටත්
Expert Dialogue Forum - 2018 Expert Dialogue Forum on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority(MEPA) was held on 19th October 2018 at BMIC... වැඩිදුරටත්
MEPA New Regional Building at Galle Marine Environment Protection Authority opens New Regional Building at Galle   ... වැඩිදුරටත්
International Coastal Cleanup Day 2018   International Coastal Cleanup Day and Marine Resources Conservation Week ----2018   ... වැඩිදුරටත්
Workshop and Training Drill in Puttalam District පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන සහිත කලපු පරිසරය හා සයුර තුළ හදිසි තෙල් හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය විසිරීමකදී ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබද රාජ්‍ය නිළ... වැඩිදුරටත්
World Oceans day, special three days workshop "ප්ලාස්ටික් මගින් සිදුවන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සහ පිවිතුරු සයුරක් සදහා විසදුම් දිරිමත් කිරීම" යන තේමාව යටතේ ජුනි මස 08වනදින සැමරීමට නියමිත ජ... වැඩිදුරටත්
Three days Workshop on Oil Spill Contingency Plan ශ්‍රී ලංකාව වටා මුහුදු තීරයේ සිදුවන ඕනෑම හදිසි තෙල් විසිරුමකට හෝ රසායනික දුව්‍ය විසිරුමකට මුහුණ දීම සදහා අප අධිකාරියේ ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරු පුහු... වැඩිදුරටත්
Deputy Minister of Environment Hon Ajith Mannapperuma visited at MEPA පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මැතිතුමා පසුගිය දින අප අධිකාරියට පැමිණ කළමනාකාරීත්වය සහ සේවක මඩුල්ල සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත ව... වැඩිදුරටත්
Concurrent to World Earth Day ජගත් මිහිකත දිනයට සමගාමීව අප අධිකාරිය, SLYCAN TRUSTසංවිධානය ,ගල්කිස්ස හෝටලය ඇතුළු තවත් ස්වෙච්ඡා සංවිධාන රැසකගේ දායකත්වයෙන් විශේෂ වෙරළ පිරිසි... වැඩිදුරටත්